Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť: Solaris Travel s.r.o, Vyhlásenie o spracúvaní údajov z Web prostredia a cookies
VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ ÚDAJOV Z WEB PROSTREDIA A COOKIES Solaris travel s.r.o
Prevádzkovateľ:
Solaris travel s.r.o, Dolný Smokovec 55 , 059 81 Vysoké Tatry
IČO: 47 363 215
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov vložka 2846/P
Cookies Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor.
Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní.
Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka „spozná“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete,zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup bez opätovného zadávania hesla,v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť
.
Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle alebo Gemius SA, Exponea, HotJar, SaS, Adform – Audience network. Ecommerce. Jedná sa o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Právny základ spracúvania Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka web prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným
právnym základom môže byť súhlas vás ako dotknutej osoby a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť Vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

Aké cookies vyhodnocujeme
Vyhlásenie o spracúvaní údajov z Web prostredia a cookies
Session cookies – sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte Webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku,
takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.
Perzistentné cookies – zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte Webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si
vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.
Na aký účel využívame cookies
Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 katetgórií podľa funkcie: •Nevyhnutné nutné
•Prevádzkové
•Funkčné
•Reklamné
Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby.
Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne
informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.
S ich pomocou
•si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali na objednávky, keď v rámci jednej návštevy našich
webových stránok prechádzate rôznymi obrazovkami
•si pamätáme tovary a služby, ktoré ste si objednali, keď sa dostanete n a obrazovku platby
•zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite
•zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše
webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali
Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú
funkčnosť našej stránky.
Prevádzkové cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies
nezhromažďujú žiadne informácie,
podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba k tomu, aby sme mohli prevádzku
našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.
S ich pomocou
•Získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú
•Zisťujeme efektivitu našej reklamy (Pozor! Tieto informácie NEPOUŽÍVÁME k tomu, aby sme vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky)
•Poskytujeme našim partnerom informácie, že ich webové stránky navštívil taktiež jeden z našich návštevníkov. Sem napríklad patria údaje o zakúpenom produkte. Na základe týchto informácii môžu partneri svoje stránky vylepšovať, ale používanie týchto informácii k následnej reklame majú prísne zakázané
•Môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať •Testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok
Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.
Funkčné cookies – slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.
S ich pomocou
•si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby
• si pamätáme, či sme
sa vás už pýtali, či chcete vyplniť anketu (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát)
• vám môžeme ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácii
• zistíte, či ste k našim webovým stránkam prihlásený
• môžeme vaše údaje poskytnúť našim partnerom, ktorí vám potom môžu prostredníctvom našich webových stránok ponúkať svoje služby. Údaje budú slúžiť výlučne k poskytovaniu služieb, produktov alebo funkcií,
k ničomu inému
Reklamné cookies – sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky.
S ich pomocou • vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete
dostávať reklamu z iných webových stránok • môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve reklamným agentúram, ktoré vám potom budú zasielať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať
Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať
Informácie o Vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)
Informácie o Mac adrese vášho zariadenia z ktorého sa pripájate
Informácie o IP adrese pripojenia
Informácie od google analytics, ktorý zbiera udaje od platforme prehliadači, geolokácií, jazykovej lokácii a podobne.
Informácie o čase strávenom v určitej časti webu, heat maps –ako používateľ pracuje s webom a podobne.
Automatizované rozhodovanie a Profilovanie V prípade ak disponujeme Vašim súhlasom z iných Vašich aktivít, vyššie spomenuté informácie spájame s informáciami o Vašich aktivitách na ktoré ste nám poskytli súhlas (napríklad zadaním: telefónneho čísla, e-mailovej adresy, čísla zľavového kupónu, registračného čísla, čísla karty vernostného klubu
A pod.). Cieľom tohto spájania je lepšie poznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky priamo pre Vašu osobu. Takéto spracúvanie môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade ak by automatizované rozhodnutie malo dopad na Vaše práva a slobody môže požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany (napríklad
vo forme lepšej ponuky).Ako skontrolovať nastavenie cookies Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org.
Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii Cookies a teda k problému s prihláse ním sa napr. do našich Internetových aplikácii (webmail.telekom.sk). Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných

 


Cookies nájdete nižšie.
Návody na vymazanie Cookies v
jednotlivých internetových prehliadačoch
•Internet Explorer
TM
http://windows.microsoft.com/sk
-SK/windows
-vista/Block
-orallowcookies
•Safari
TM http://www.apple.com/
•Opera
TM http://help.opera.com/
Windows/10.20/sk/cookies.html
•Mozilla Firefox TMhttp://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie cookies

•Google Chrome
TM https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en“& HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en“hlrm =en“ HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en“& HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en“& HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en“hlrm =en“ HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en“hlrm =en
Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA
Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu
medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu členstva vo vernostnom klube a zároveň po dobu po ktorú budeme disponovať Vašim súhlasom, v opačnom prípade sa bude jednať o anonymizované údaje.
Údaje v CRM systéme sú platne po dobu členstva vo vernostnom programe a po skončení členstva údaje o Vás anonymizujeme.
Na účel Vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Odvolanie súhlasu V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek
odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný b od uvedené v časti Kontaktné údaje.Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov
Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva.
Vaše práva
Čo to znamená?
Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje,
vrátane informácií o tom:

•Prečo spracovávame vaše osobné údaje
•Aké kategórie osobných údajov spracovávame
•S kým vaše osobné údaje zdieľame
•Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
•Aké máte práva
•Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás) •Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
•Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách
o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame.
Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo byť zabudnutý
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste
namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali. Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu
spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie,
uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.
O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.
Vprípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.
Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania vašich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných
údajov (Data Protection Officer) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.
Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: info@premiere-group.sk
Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu:
www.datapriotection.gov.sk.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer).
8. Kontaktné údaje
Ak by ste sa snašim DPO ako zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na info@premiere-group.sk
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu

Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer) a vaše podnety a žiadosti budú preverené. Zodpovedná osoba za dohľad
nad ochranou osobných údajov: info@premiere-group.sk
Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer)